algemene voorwaarden

English

Doorgaan geplande les is niet gegarandeerd.
Ouders kunnen op het laatste moment bericht ontvangen dat een geplande les niet door kan gaan doordat bijvoorbeeld de docent verhinderd is door ziekte of door een ongeluk onderweg naar de leslokatie.

Ophalen
Zorg er voor dat de ophaler al wat eerder staat te wachten dan de afgesproken ophaaltijd.
Het is de bedoeling dat de ophalers op de kinderen wachten en niet andersom.
Bij te laat ophalen kan een extra les in rekening worden gebracht of, als het vaker voorkomt, dat de leerling niet langer welkom is om deel te nemen.
De docent moet vaak door naar een andere afspraak of naar een aansluitende les.

Leerlingen die niet passen in de klas of niet willen meedoen
Als een leerling blijkt om de één of andere reden niet te passen in de klas (bijvoorbeeld doordat het de leraar niet gehoorzaamt, te groot/te klein is, of zegt niet mee te willen doen) dan kan de ouder bericht krijgen dat het kind per de eerst volgende les moet stoppen. Het lesgeld wordt dan berekend tot het moment van stoppen.

Verantwoordelijkheid
1. Wanneer de Movendi-les aansluit op het uitgaan van de school:
A. Als een ouder van een kind Movendi opdracht heeft gegeven het kind na schooltijd op te halen dan is Movendi verantwoordelijk voor het kind vanaf het moment dat de school-leerkracht het kind heeft overgedragen aan de medewerker van Movendi.
De ouder is er verantwoordelijk voor om met de school-leerkacht af te spreken dat zij/hij het kind aan Movendi overdraagt, en het opvangt als de medewerker van Movendi er onverhoopt niet is.
B. Als een kind zelf na schooltijd naar de les-ruimte van de Movendi-les gaat, dan is Movendi verantwoordelijk voor het kind als het kind zich heeft gemeld bij de Movendi-leerkracht.
De ouder instrueert het kind wat het moet doen als de Movendi-leerkacht er niet is; bijvoorbeeld teruggaan naar de school-leerkracht.

2. Als een leerling tijdens de Movendi-les de les-ruimte verlaat, dan is Movendi niet meer verantwoordelijk voor het kind. De Movendi-docent kan de rest van de klas niet achterlaten.
De ouder instrueert het kind wat het moet doen als het tijdens de les weg wil, bijvoorbeeld vanwege zich ziek voelen: niet weggaan, maar de leraar vragen om een ouder te bellen.

Lerarencoaching
Voor de kwaliteit van de lessen komt de leraren-coach van Movendi soms kijken naar een les en neemt de les dan soms op video op om het achteraf met de leraar te bespreken. Deze video wordt na het gesprek gewist.

Inschrijven en lesgeld
De inschrijving gaat per email via info@movendi.nl.
Zogauw een kind meedoet aan een cursus is er lesgeld verschuldigd ook als de deelname voor proef is. Proeflessen hebben dezelfde prijs als reguliere lessen en worden achteraf in rekening gebracht als duidelijk is of de leerling doorgaat of stopt. Contant betalen is niet mogelijk.
Er zijn drie inschrijvingsperioden per schoolseizoen:
– start schoolseizoen tot kerstvakantie
– januari t/m maart
– april tot zomervakantie.
De inschrijving wordt automatisch verlengd naar een volgende periode tenzij men vóor de start ervan opzegt.
Jaarlijks worden de lesprijzen geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde jaarmutatie Consumenten Prijs Index (CPI) van het voorgaande kalenderjaar.
Stoppen tijdens een periode, om welke reden dan ook, wordt niet vergoed.
Opzeggen kan alleen via info@movendi.nl per een volgende periode en na een jaar deelname, ook met een opzegtermijn van een maand.
Een kind kan op een willekeurig moment starten. Als een kind start tijdens een lopende periode dan wordt het lesgeld naar verhouding berekend plus €5 administratiekosten.
Het lesgeld wordt betaald per periode en berekend op basis van het aantal geplande lessen in een periode maal het lestarief plus €2 per periode.
Betalen van het lesgeld kan via een machtiging of overmaken, niet contant. Overmaken kost €5 extra.

Opzeggen kan alleen via info@movendi.nl, niet bij de docent.
Als de leerling voortijdig stopt voordat de periode is afgelopen, dan is lesgeld over de hele periode verschuldigd. Het is vaak mogelijk om tijdens een periode over te stappen naar een andere Movendi-cursus als die cursus niet vol is. Een verzoek hiertoe, of om een ander kind de plaats van een stoppend kind te laten innemen, kan worden ingediend via email.
Bij klassikale lessen worden geplande lessen waaraan de leerling niet deelneemt, wel in rekening gebracht.
Voor het missen van een geplande privéles geldt dat alleen als er vóór 10.00 uur ‘s ochtends van de lesdag is afgezegd de les niet in rekening wordt gebracht.
Bij het niet doorgaan van een geplande les vanwege overmacht zoals storm of een lokaal dat op korte termijn niet beschikbaar is, wordt er geen lesgeld gecompenseerd.

Bij een laag gezinsinkomen is er financiële hulp van het jeugdfondssportencultuur.nl voor zowel sport als kunst. Met een stadspas kan er zelf een aanvraag worden gedaan. De benodigde gegevens voor de aanvraag sturen we u graag toe.